Finish Spolglans 400 ml

Produktfunktioner

  • •100% bättre torkeffekt (dubbelt så bra torkning vid användning av Finish sköljmedel tillsammans med Finish AiO jämfört med att enbart använda Finish AiO)
  • •Minskar vattnets ytspänning
  • •Förhindrar vattenfläckar
  • •Förkortar torktiden
  • •Skyddar porslin

Produktbeskrivning

Finish Spolglans avlägsnar enkelt alla rester och vattenfläckar för en skinande ren disk! Rester av mat och diskmedel kan fastna på din disk under sköljningen och lämna fläckar på din disk. Att disken inte torkar efter sköljning är också ett välkänt och frustrerande problem eftersom det ofta kräver att disken eftertorkas för hand. Finish Spolglans arbetar under sista sköljcykeln och avlägsnar noggrant alla rester av mat och diskmedel. Du får en skinande ren disk – direkt från maskinen!

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Anvend ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKTMED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten iflera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får ej förtäras. Vid förtäring, kontakta genast läkare.